BEPALING OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Op deze pagina worden de methoden beschreven voor de verwerking van persoonlijke gegevens door RIGONI DI ASIAGO SRL, met vestiging te Via Oberdan, 28 – 36012 Asiago (VI) CF, PI (fiscaal nummer en BTW-nummer): 03722320243, Tel 0424 603611 – Fax 0424 603601, e-mail: [email protected], als Eigenaar van de verwerking (hierna de “Eigenaar” of “Rigoni di Asiago” genoemd).

Deze bepaling is gegeven aan diegenen die met Rigoni di Asiago communiceren via de website www.rigonidiasiago.com en moet niet als geldig worden beschouwd voor andere websites die eventueel kunnen worden geraadpleegd via multimediale links in de pagina’s van de website.

Het gaat om een bepaling die beschikbaar wordt gesteld op grond van art. 13 van de Reg. EU 2016/679 (Europees Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens) en is ook geïnspireerd op de bepalingen in Richtlijn 2002/58/EG, zoals bijgewerkt door Richtlijn 2009/136/EG, inzake cookies en de bepalingen van Maatregel voorgeschreven door de autoriteit die garant staat voor de bescherming van persoonsgegevens van 8.05.2014 inzake cookies.

1. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De Eigenaar van de verwerking heeft overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 679/2016 de Functionaris voor de gegevensbescherming benoemd, die bereikbaar is op het volgende e-mailadres: [email protected] of via aangetekende brief naar RIGONI DI ASIAGO SRL, t.a.v. de Functionaris voor gegevensbescherming, Via Oberdan, 28 – 36012 Asiago (VI).

2. PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

De verwerking van de gegevens met betrekking tot het gebruik van de webdiensten van deze site en de interacties met Rigoni di Asiago vinden plaats op de voornoemde vestiging en worden verwerkt door het personeel dat belast is met de verwerking. Er worden geen persoonlijke gegevens openbaar gemaakt, tenzij hiervoor specifieke toestemming is gegeven.

De door de betrokkenen verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of prestatie en worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor dat doel of nodig is voor de uitvoering van een contractuele of wettelijke verplichting.

3. SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS, DOELEINDEN, JURIDISCHE BASIS, AARD VAN DE VERSTREKKING

3.1 Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze website worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet voortvloeit uit het gebruik van het internet, dat gebaseerd is op het protocol TCP/IP.

Het gaat om informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbenden, maar die, vanwege hun aard, door bewerking ervan en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, de identificatie van navigerende gebruikers mogelijk zouden kunnen maken.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van computers gebruikt door gebruikers die zich aanmelden op de website, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de webserver in te dienen, de grootte van het bestand verkregen in antwoord, de numerieke code waarmee de status van de reactie van de server wordt aangegeven (web succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

De doeleinden van de verwerking van navigatiegegevens zijn het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site, het verbeteren van de gebruikerservaring en het controleren van de goede werking van de website van Rigoni di Asiago. Wij wijzen erop dat de bovengenoemde gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van computercriminaliteit tegen de website van Rigoni di Asiago of de instrumenten van de verwerkingsverantwoordelijke die eventueel door Rigoni di Asiago of andere daarmee verbonden of gelinkte sites worden aangewezen.

De rechtsgrondslag is het Legitiem belang artikel 6, onder f), en rekening houdend met art. 47: de verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van het legitieme belang van de Eigenaar voor de verwerking of van derden, mits de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene waarvoor de bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk is, niet zwaarder wegen, rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokkene op grond van zijn relatie met de Eigenaar.

De verwerking van de navigatiegegevens is noodzakelijk voor de werking van de site en de levering van navigatiediensten op het platform.

3.2 Vrijwillig verstrekte gegevens

De correspondentie via e-mailadressen, van de site gedownloade formulieren, telefoonnummers of postadressen van de Eigenaar of rechtstreeks contact met het personeel van de Eigenaar brengt het verzamelen van persoonlijke gegevens met zich mee (zoals naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, …) evenals eventuele speciale gegevens, vrijwillig meegedeeld door de betrokkene.

Het doel van de verwerking is het beheer van de gevraagde dienst, voor het antwoord op expliciete verzoeken van betrokkenen of voor het beheer van de precontractuele of contractuele relatie die ontstaat.

De rechtsgrondslag van de verwerking is de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen (artikel 6, lid 1, onder b van EU-verordening 2016/679).

Het verstrekken van gegevens is facultatief, maar als deze gegevens niet worden verstrekt, kan dit betekenen dat het onmogelijk is om op verzoeken te reageren of de beschreven relatie aan te gaan en te beheren.

4. VERWERKINGSMETHODEN, BEWAARTERMIJNEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van papier en computerhulpmiddelen, elektronische en geautomatiseerde middelen.

Behoudens wettelijke verplichtingen worden de gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de levering van de door de gebruiker gevraagde diensten of voor de in dit document beschreven doeleinden.

De in punt 3.1 bedoelde navigatiegegevens worden door de systemen bewaard tijdens de duur van de navigatiesessie. Voor de navigatie, zie het cookiebeleid.

De gegevens die voor de in punt 3.2 genoemde doeleinden worden verstrekt, worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het verwerken van het verzoek. Indien de gegevens worden verstrekt om non-conformiteiten te melden, worden zij gedurende 1 jaar bewaard, indien zij betrekking hebben op de uitvoering van een contract, worden zij gedurende 10 jaar na het sluiten van dat contract bewaard en gegevens met betrekking tot schadegevallen worden gedurende 10 jaar na de datum van het schadegeval bewaard.

Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om het verlies, de verspreiding, het onrechtmatig of onjuist gebruik en de onbevoegde toegang tot gegevens te voorkomen.

5. PERSONEN BETROKKEN BIJ DE VERWERKING

De verzamelde gegevens kunnen voor de aangegeven doeleinden worden verwerkt door derden die, indien nodig, belast zijn met of verantwoordelijk zijn voor de verwerking, zoals:

  • bedrijven die diensten verlenen op het gebied van onderhoud van computersystemen, onderhoud en beheer van de website;
  • verenigingen, consulenten, professionele bureaus, bedrijven die bijstand en advies verlenen aan de eigenaar (waaronder communicatiebureaus, advocatenkantoren, …)

De bijgewerkte lijst van de verwerkingsverantwoordelijken kan altijd worden opgevraagd bij de Eigenaar van de gegevensverwerking.

De verzamelde persoonsgegevens worden ook verwerkt door het personeel van Rigoni di Asiago, dat belast is met de verwerking van de gegevens.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kunnen hun rechten doen gelden zoals vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 21 van EU-verordening 2016/679, op de wijzen zoals bepaald in artikel 12 van EU-verordening 2016/679, en hieruit volgend:

  • toegang krijgen tot de persoonsgegevens en de rectificatie of annulering ervan of de beperking van de verwerking die hen betreft of om zich tegen de verwerking ervan te verzetten, alsmede het recht op gegevensoverdracht;
  • de toestemming intrekken indien de verwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder a), op welk moment dan ook onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking werd verleend;
  • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Elk verzoek hieromtrent kan worden gericht aan het volgende e-mailadres: [email protected] verzonden aan: RIGONI DI ASIAGO SRL, Via Oberdan, 28 –  36012 Asiago (VI).

7. MINDERJARIGEN

Rigoni di Asiago gebruikt haar website niet bewust om gegevens aan minderjarigen op te vragen.

8. VERSIES VAN HET PRIVACYBELEID

Dit document vormt het algemene “Privacybeleid” van Rigoni di Asiago en wordt onderworpen aan updates.

Specifieke informatie en eventuele verzoeken om toestemming worden beschikbaar gesteld in geval van verdere verwerking en anders dan de verwerkingen zoals hierboven beschreven.

TOP

This site uses cookies to improve users' browsing experience and to collect information on the use of the site. We use both technical cookies and third-party cookies to collect statistical data and to allow the use of multimedia content.
If you want to learn more, or change the settings on cookies (up to and including possible installation), click here.
By continuing to browse, you consent to the use of cookies.